नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने समाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत प्रदान गर्ने भएपछी बैंक खाता खोल्दै गोकुलगंगा गाँऊपालिका स्थानिय ।